Vállalkozásoknak

Tájékoztató a GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására programban részt vevő, gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

 Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására, akik – sokszor éppen a szakmai gyakorlat hiánya miatt – szakmájukban nehezen kapnak állást. A GINOP-5.2.4-16 program bértámogatást ad mindazon cégeknek, amelyek e programban regisztrált gyakornokot alkalmaznak, és hajlandók betartani a program adminisztrációs és más előírásait.

A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg, melynek lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A 25 év alatti szakképzett fiatalokat kilenc hónapon keresztül gyakornokként alkalmazza a vállalkozás, és ezen idő alatt az ehhez kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységet is el kell látnia.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint lehet. Előleg 5 millió forint feletti támogatási összeg megítélése esetén igényelhető, amely maximum a támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: 100%.

Elszámolható költségek:

Bér jellegű költségek:

 • A gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege (2016. évben bruttó 129 000 Ft), maximum bruttó 200 000 Ft (A munkabér a + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.).
 • Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt).
 • Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. (Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható).
 • A munkáltatót terhelő adók és járulékok.
 • A megváltozott munkaképességű gyakornok esetén a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége.
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • A vállalati kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75 000 forint legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási idejére (a továbbfoglalkoztatásra nem).
 • Vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére foglalkoztatott személy kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt a teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig kaphat bért.

Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez:

 • A megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, és/vagy átalakítását.
 • Anyagköltség (100 000 forintot el nem érő kis értékű tárgyi eszközök összesen maximum 300 000 forint értékben, pl munkaruha, munkavédelmi felszerelés, stb.)
 • Eszközök és immateriális javak (az elszámolható költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt)
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
 • Az elszámolható költségek maximum 10%-a lehet.

Általános (rezsi)költség

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Az általános rezsiköltség és a kötelező nyilvánosság, tájékoztatás költsége átalány alapú elszámolással a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak (vállalati gyakornoki kapcsolattartó(k) és a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy) személyi jellegű ráfordításainak 15%-áig számolhatók el, ha ezek a költségek nem érintettek közbeszerzéssel.

A pályázók köre: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások.

Fogalom meghatározás: A mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriája olyan vállalkozásokat tartalmaz, amelyek foglalkoztatottjainak száma nem haladja meg a 250 főt, éves forgalmuk nem több, mint 50 millió euró, éves mérlegük nem haladja meg a 43 millió eurót.

Területi korlátozás: A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat. A projektmegvalósítás időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap.

A vállalkozások pályázati feltételei:

 • A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.
 • A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, azaz legalább 2015-ös, vagy korábbi alapítású.
 • Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá.
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget.
 • A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás.
 • A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 45 pontot ér el.
 • A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről.

 A gyakornokkal szemben támasztott követelmények:

 • A munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb.
 • Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű.
 • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik.
 • Nincs felsőfokú végzettsége.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban.
 • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben – a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően – igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

 A gyakornoki a foglalkoztatásból kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

 A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának, melyről a Járási Hivatal által kiállított Igazolást kap. (Az igazolást be kell mutatnia a vállalkozásnak, és azt a projekt dokumentációjában meg kell őrizni.)
 • A projekt teljes időtartamára (9 + 4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltató és a gyakornok támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó feladatokat (9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval)
 • A támogatás a foglalkoztatás első 9 hónapjára igényelhető.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás számolható el.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (+ 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.
 • A foglalkoztatás ideje alatt (9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
 • A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követően kell igazolnia.

 A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • Ha a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. Ebben az esetben is feltétel, hogy a gyakornok regisztrálása az Ifjúsági Garancia programban megtörténjen.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is – szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli.
 • A kedvezményezett az új gyakornok megtalálásával és bevonásával kapcsolatban a területileg illetékes szakképzési centrumhoz mint a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt felhívás kedvezményezett konzorciumi partneréhez, és/vagy a területileg illetékes Járási Hivatalhoz mint az Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló szervhez fordulhat segítségért.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak.
 • A támogatást igénylőnek legkésőbb az előlegigényléskor, vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylésekor be kell nyújtania a Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozatot.
 • A támogatási kérelemtől való – a támogatási összeget befolyásoló – eltérés(eke)t a támogatást igénylőnek a változást követően azonnal, de legkésőbb a soron következő kifizetési igénylésben szükséges jeleznie, valamint a mellékletet ismételten benyújtania. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat.
 • Az Elszámoló lapot a támogatást igénylőnek a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításával kapcsolatos támogatás elszámolást tartalmazó kifizetés igénylésekor be kell nyújtania.
 • A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (Nyilatkozat statisztikai létszám benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról.
 • A támogatást igénylő 5 millió forint támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.
 • Vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) esetében, amennyiben a gyakornokcserére biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső gyakornok pótlására.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.
 1. Adminisztrációs tevékenység
 • A gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása
 • A kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

 A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok:

 • Aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét
 • A projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása
 • A munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása
 • A munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása

A felsorolt dokumentumoknak a projekt tényleges megvalósításának helyszínén rendelkezésre kell állnia.

 Kötelező vállalás: A gyakornok(ok) teljesítményértékelése: legalább 1 db.

Indikátor: A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma (min. 1 fő) 

 1. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

 A vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó – aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja – tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylő vállalkozásnál.
 • 1-3 gyakornok mellé egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása az előrehaladási naplóban.
 • Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is.
 • A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás során – beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot is – együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez.
 • Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban.
 • A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig.
 • Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása is.

A fentiek összegzéseként a felhívás indokoltságát alátámasztva megállapítható tehát, hogy a gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A Felhívás teljes szövege a https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-16-gyakornoki-program-plyakezdk-tmogatsra oldalon olvasható.

 

Elérhetőség

9400 Sopron, Virágoskert utca 7. info@soproniszc.hu

 

További információ
https://gyakornok.info.hu/

 

Tájékoztató letöltése