Felnőttképzési tevékenység

A Soproni Szakképzési Centrum az iskolai rendszerű oktatáson kívül felnőttképzési tevékenységet is folytat. Felnőttképzés keretében szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre, valamint résszakmára felkészítő szakmai képzésre lehet jelentkezni. 

A képzéseket a Soproni SZC, mint felnőttképző, illetve szakképző intézményei végzik. A szakmai, illetve képesítő vizsgákat az akkreditált vizsgaközpontok folytatják le. Részszakképesítés esetén szakmai bizonyítvány szerezhető, amely államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképzettséget igazol. A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésben pedig képesítő bizonyítvány (államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítés) szerezhető.

Előzetes jelentkezési lap

Adatvédelmi szabályzat

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások

Minőségpolitikai nyilatkozat

Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat

______________________________________________________________________________

Felnőttképzési engedély alapján,

E-001296/2015 felnőttképzési nyilvántartási számon folytatott felnőttképzés

Aktuális képzéseink

Engedélyezett képzések

Minőségpolitika

Minőségstratégia

Felnőttképzési szolgáltatások

______________________________________________________________________________

Felnőttképzés bejelentés alapján

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000672

Aktuális képzések

04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (szakképesítés, Gazdálkodás és menedzsment ágazat)

Képzés időtartama, helyszíne: 2021. 09. 14. – 2022. 05. 31., Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és tel-jes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat.
Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogsza-bályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalko-zás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál ke-letkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.
Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.
Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

01193003 Dajka (szakképesítés)

Képzés időtartama, helyszíne: 2021. 09. 20. – 2022. 03. 04., Soproni SZC Hunyadi János Technikum

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezet-gondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

10323009 Személy- és vagyonőr (szakképesítés, Rendészet és közszolgálat ágazat)

Képzés időtartama: 2021. 10. 05. – 2022. 02. 04., Soproni SZC Hunyadi János Technikum

A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, fel-deríti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, esz-közök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közre-működik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

Szakképesítésre felkészítő szakmai képzési programok

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Dajka

Személy- és vagyonőr

______________________________________________________________________________

Felnőttképzés engedély alapján

Felnőttképző engedély száma: E/2020/000083

Aktuális képzések

407320613 Hő- és hangszigetelő képzés (részszakma, Építőipar ágazat, Szigetelő szakma részszakmája)

Képzés időtartama, helyszíne: 2021. 08. 30. – 11. 30., Sopron, Hőközpont u. 1.

A hő- és hangszigetelő szakember ismeri az épület külső határoló szerkezeteinek, belső szerkeze-
teinek és a gépészeti berendezések, vezetékek hőszigetelési technológiáit, azok folyamatának
szabályait és az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépe-
it biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat be-
tartja. Egyéni és csoportos munkában hő- és hangszigetelési munkát végez. Építmény-és épület-
szerkezetek: homlokzat, lapostető, zöldtető és magastető, belső aljzat, hőszigetelését vízszintes és
függőleges síkban elhelyez, hőszigetelésből tűzvédelmi borítást készít. Az elkészült szerkezetet
felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szigetelési rendszereket javít, szakszerűen bont,
hulladékot kezel.

Képzési programok /felnőttképzési szakértők által előzetesen minősítve/:

            Részszakmára felkészítő szakmai oktatás képzési programjai

            Szakképesítésre felkészítő szakmai képzési programok