Közérdekű adatok

2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

 1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2021. 10. 12.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)Soproni Szakképzési Centrum
2. Székhely9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36-99-311-916
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)nincs
6. Központi elektronikus levélcíminfo@soproniszc.hu
7. A honlap URL-jewww.soproniszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Soproni SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége, ügyfélfogadási rendje
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
2. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum
Soproni SZC szervezeti felépítése
Soproni SZC Szervezeti és Működési Szabályzata
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Soproni SZC vezetőinek és szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)Soproni SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége és ügyfélfogadási rendje
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkeziknincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásanem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének nevenem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenem releváns
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanincs  
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok nevenincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a nevenem releváns
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefonszám: +36-1-795-1700, +36-1-795-6766
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyenincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségenem releváns

Soproni SZC Szervezeti és Működési Szabályzata                                                   

Soproni SZC szervezeti felépítése                                                    

Soproni SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége és ügyfélfogadási rendje

Soproni SZC vezetőinek és szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége                                            

Soproni SZC fenntartó és irányító szervei                                                   

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2021. 10. 14.
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályok
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseA költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum múzeumi gyűjteményi és kiállítási-, valamint közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásKépzéseink
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési és tandíj-fizetési szabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeA Soproni Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiA Soproni Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel, a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, f-KRÉTA, FAR), valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai (KIRA, SAP), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévők adatait.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaAdatvédelmi szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiÖnköltség számítási szabályzat
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiKözépiskolai felvételi tájékoztató 2021/2022. tanév
Pályaválasztási kisfilm – Bemutatkoznak a Soproni SZC tagintézményei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaA Középiskolai felvételi tájékoztató egy pályaválasztási kiadvány, amely a Soproni Szakképzési Centrum iskoláinak képzési kínálatát mutatja be.
A Pályaválasztási kisfilm a Soproni SZC iskoláit és képzési kínálatukat mutatja be.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaA Középiskolai felvételi tájékoztató nyomtatott formátumban megtalálható a Soproni Szakképzési Centrumban és szakképző intézményeiben, pályaorientációs rendezvényeken, online a Soproni SZC honlapján és Facebook oldalán érhetők el.
A Pályaválasztási kisfilm elérhető a Soproni SZC honlapján és a Youtube videó-megosztó portálon.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeA kiadványhoz/filmhez a hozzáférés ingyenes.
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályainem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukÁlláspályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Előző állapot: www.soproniszc.hu
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekwww.soproniszc.hu
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözadat szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveSoproni Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveWartha Attila
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatainem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaTanév rendje, 2021/2022. tanév
Munkaterv, 2021/2022. tanév
Intézkedési terv a szakképzés járvány elleni védekezésének megszervezéséhez, 2021.09.01.
Vezetői program – Králik Tibor kancellár
Vezetői program – Kuntár Csaba főigazgató
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listanem releváns
https://kozadat.hu/kereso/ 

Alapító okirat, KVFO/89849/2021-ITM, 2021. 08. 31.                                                                   

Vonatkozó jogszabályok                                                                            

Soproni SZC Adatvédelmi szabályzat     

Soproni SZC Önköltség szabályzat

Középiskolai felvételi tájékoztató 2021/2022. tanév      

Pályaválasztási kisfilm – Bemutatkoznak a Soproni SZC tagintézményei        

Soproni SZC Közadat szabályzat                 

Tanév rendje, 2021/2022. tanév
Munkaterv, 2021/2022. tanév
Intézkedési terv a szakképzés járvány elleni védekezésének megszervezéséhez, 2021.09.01.
Vezetői program – Králik Tibor kancellár
Vezetői program – Kuntár Csaba főigazgató                                    

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2021. 10. 15.
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaKülső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2020. évi
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiÁSZ jelentés
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiEllenőrzési jelentés kivonat “A szakképzési centrumok által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok honlapon történő megjelentetése” című ellenőrzéshez, 2021.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuknem releváns
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNegyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2021. III. negyedév
2021. II. negyedév
2021. I. negyedév
3.2. Költségvetések, beszámolók
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiElemi költségvetés, 2021. évi
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiKöltségvetési beszámoló, 2020. évi
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiSzöveges beszámoló, 2020. év
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokSzemélyi juttatások, létszám, 2021. III. negyedévi
Személyi juttatások, létszám, 2021. II. negyedévi
Személyi juttatások, létszám, 2021. I. negyedévi
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevenem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljanem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegenem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyenem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelNettó 5 MFT érték feletti szerződések 2021. év
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekPályázatok
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Előző állapot: Közérdekű adatok – Archívum
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Közbeszerzési terv, 2021. évi
Közbeszerzési szabályzat
A 2021. évben közbeszerzési eljárás nem volt.
Megkötött szerződések

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020. évi

Elemi költségvetés 2021. évi

Költségvetési beszámoló 2020. évi 

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések 2021. év                                                                                                

Közbeszerzési terv, 2021. évi                                                                                                                                 

Közbeszerzési szabályzat                                                                                                        

Megkötött szerződések

Szöveges beszámoló, 2020. év

Személyi juttatások, létszám, 2021. III. negyedévi

Személyi juttatások, létszám 2021. II. negyedévi                                                                                            

Személyi juttatások, létszám 2021. I. negyedévi

ÁSZ jelentés 2020.11.10.