Közérdekű adatok – Archívum

Archívum

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2021.10. 14.
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályok
Alapító okirat, KVFO/54065/2020-ITM
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseA költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum múzeumi gyűjteményi és kiállítási-, valamint közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásKépzések
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeTérítési és tandíj-fizetési szabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeA Soproni SZC saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiA Soproni SZC alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, FIR,), valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai (KIRA), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévők adatait.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaAdatvédelmi szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiSoproni SZC Önköltség számítási szabályzata
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiKözépiskolai felvételi tájékoztató 2021/2022. tanév
Pályaválasztási kisfilm – Bemutatkoznak a Soproni SZC tagintézményei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaA Középiskolai felvételi tájékoztató egy pályaválasztási kiadvány, amely a Soproni Szakképzési Centrum iskoláinak képzési kínálatát mutatja be.
A Pályaválasztási kisfilm a Soproni SZC iskoláit és képzési kínálatukat mutatja be.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaA Középiskolai felvételi tájékoztató nyomtatott formátumban megtalálható a Soproni Szakképzési Centrumban és szakképző intézményeiben, pályaorientációs rendezvényeken, online a Soproni SZC honlapján és Facebook oldalán érhetők el.
A Pályaválasztási kisfilm elérhető a Soproni SZC honlapján és a Youtube videó-megosztó portálon.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeA kiadványhoz/filmhez való hozzáférés ingyenes.
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályainem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukÁlláspályázatok
Igazgatói pályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekwww.soproniszc.hu
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözadat szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveSoproni Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveWartha Attila
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatainem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaTanév rendje, 2020/2021. tanév
Munkaterv, 2020/2021. tanév
Intézkedési terv, 2020.11.13.
Vezetői program – Králik Tibor kancellár
Vezetői program – Kuntár Csaba főigazgató
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listanem releváns
https://kozadat.hu/kereso/ 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / VIII. Közzétételi egység: Pályázatok / 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IGAZGATÓI PÁLYÁZATOK

2018. – Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma

Pályázati felhívás

Tagintézmény-vezetői pályázat

Véleményezés – Szakmai szervezetek

2016. – Tagintézmény-vezetői pályáztatás

Pályázati felhívások

 Tagintézmény-vezetői pályázatok

Véleményezés – Szakmai szervezetek

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2021.10.14.
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaKülső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2019. évi
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiÁSZ jelentés
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiEllenőrzési jegyzőkönyv az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására vonatkozóan_2019.05.30.
Helyszíni szemle jegyzőkönyve felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzéséről_2019.05.10.
Ellenőrzési jegyzőkönyv az OD-GYMS/3.2016. számú támogatási szerződés tárgyában lefolytatott ellenőrzésről_2019.04.02.
Jegyzőkönyv szakértői vizsgálatról a Soproni Szakképzési Centrum felnőttképzési tevékenységének engedélyezési eljárásában_2019.02. 01.
Helyszíni szemle jegyzőkönyve felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzéséről_2017.06.27.
TIOP 3.1.1-08/1-2008-0027 projekt – Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv_2017.05.09.
GINOP-6.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0008 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.03.16.
GINOP-6.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0009 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.03.01.
TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0025 projekt – Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvi záradék_2017.02.13.
GINOP-5.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0010 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.02.09.
Értékelői vélemény felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről_2016.07.11.
Ellenőrzés Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyének kiadására – Jegyzőkönyv helyszíni szemléről_2016.02.09.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuknem releváns
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukÉves beruházásstatisztikai jelentés, 2020. év
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2020. IV. negyedév
2020. III. negyedév
2020. II. negyedév
2020. I. negyedév
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseiElemi költségvetés 2020. évi
Elemi költségvetés 2019. évi I.
Elemi költségvetés 2019. évi II.
Elemi költségvetés 2018. évi
Elemi költségvetés 2017. évi
Elemi költségvetés 2016. évi
Elemi költségvetés 2015. évi
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiKöltségvetési beszámoló 2019. évi
Költségvetési beszámoló 2018. évi
Költségvetési beszámoló 2017. évi
Költségvetési beszámoló 2016. évi
Költségvetési beszámoló 2015. évi
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóiSzöveges beszámoló, 2019.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokSzemélyi juttatások, létszám 2020. IV. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2020. III. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2020 II. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2020. I. negyedévi
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevenem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljanem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegenem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyenem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelNettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2020.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2019.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2018.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2017.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2016.
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekPályázatok
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzési terv 2020.
Közbeszerzési szabályzat
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról az “Építési beruházás, Vállalkozási szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kezelésében lévő kollégium épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról az “Árubeszerzés, Adásvételi szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kezelésében lévő kollégium épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról a “Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítése a Soproni Szakképzési Centrum épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú projekt keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról a “Vállalkozói szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája utcafronti régi épületszárny tetőszerkezet felújításának kivitelezése” tárgyában
Bírálati jegyzőkönyv a “GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása” tárgyában Megkötött szerződések:
Fehérép Kft.-KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében lévő kollégium épületének energetikai korszerűsítése
Phlegon Consult Kft.-KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében lévő kollégium épületének energetikai korszerűsítése
Solarution Kft.-KEHOP-5.2.11-16-2017-00127 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Soproni Szakképzési Centrum épületein Vasi Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft.-A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája utcafronti régi épületszárny tetőszerkezet felújításának kivitelezése
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. – KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése
PETOM Sopron Generálkivitelező és Szolgáltató Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása
ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – A Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kollégiumának felújításához kapcsolódó tűzjelző rendszer kiépítési, valamint villanyszerelési munkáinak elvégzése
Nyugat-Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása